1. Inleiding
2. Verklaringen
3. Verleiding
4. Profetieën
 
Algemeen
Deze website geeft een visie weer op de profetie(ën) van het Duizendjarig Rijk.
Ook hoopt deze website reacties op te roepen. Reacties van instemming, maar ook reacties vanuit andere opvattingen. Met behulp van deze reacties zal de website regelmatig (inhoudelijk) worden bijgewerkt. Iedereen is van harte uitgenodigd om te reageren, zolang de reacties voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het is niet altijd mogelijk om elke reactie snel te verwerken, hou daar rekening mee. In de toekomst zal deze website ook ruimte bieden aan andere opvattingen over de profetie(ën) van het Duizendjarig Rijk. U wordt van harte uitgenodigd om alternatieve verklaringen voor tekstgedeelten in te sturen mbv. de 'reageer' links die tussen de paragrafen gevonden kunnen worden. Kwalitatief goed onderbouwde bijdragen zullen worden opgenomen op deze website.

Robert PlompInhoud
Pagina 1: Inleiding
1. Inleiding
2. Openbaring 19 en 20
3. Verschillende verklaringen kort ingeleid
    3.1 De Millenialisten
    3.2 De A-Millenialisten
    3.3 De uitleg van de Profetieën van het Oude Testament

Pagina 2: Verklaringen
4. Het probleem van de verschillende verklaringen
    4.1 Het probleem van de Millenialisten
    4.2 Het problemen van de A-Millenialisten
    4.3 Inleidende conclusie
5. Het Duizendjarig Rijk is geestelijk
    5.1 Hoe verhouden Openbaring 19 en Openbaring 20 zich tot elkaar
    5.2 Jezus en de binding van Satan
    5.3 Satan, het Beest, en de onderaardse diepte

Pagina 3: Verleidingen
6. Wat betekent het dat Satan de volken niet kan verleiden
    6.1 De zevende koning?
    6.2 De weerhouder
    6.3 Conclusie

Pagina 4: Profetieën
7. De profetieën van het Oude Testament
8. Het Duizendjarig Rijk en de 'Zeventig Jaarweken'
9. Conclusie

Het Duizendjarig Rijk
 
1. Inleiding
In het Bijbelboek Openbaring vinden we de profetie over het duizendjarig rijk. Op deze website wil ik de verklaring van deze profetie, en alle profetieën die hier mee samenhangen, vanuit een serieuze benadering van de Bijbel proberen te verklaren. Dat betekent niet dat alles per sé letterlijk genomen moet worden, maar wel dat ik er vanuit ga dat deze profetieën geinspireerd zijn door de Heilige Geest.
 
Deze profetie wordt op verschillende wijzen uitgelegd, bv. geestelijk, letterlijk, toekomstig, in het heden of in het verleden liggend, etc. Op deze website probeer ik een beeld te geven van hoe ik denk dat deze profetie uitgelegd moet worden, hoe dat past binnen het grotere geheel van de profetieën in de Bijbel, en het heilsplan van God met de mens. Bij deze uitleg past uiteraard grote bescheidenheid. Bij het uitleggen van God’s profetieën kan niemand zich, volgens mij, op het eigen gelijk beroepen. profetieën en visioenen zijn moeilijk en gecompliceerd. Desalnietemin is het denk ik van groot belang om ons te verdiepen in deze zaken. De Bijbel bevat deze profetieën niet voor niets. Vandaar deze uiteenzetting van een visie op de profetie van het Duizendjarig Rijk.


 
2. Openbaring 19 en 20
Nu naar de profetieën zelf.
Allereerst Openbaring 20, het (enige) gedeelte in de Bijbel waar direct over dit Duizendjarig Rijk gesproken wordt, met de context van Openbaring 19.
 
Openbaring 19 11 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. 12 Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. 13 Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. 14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden. 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’.
(...)
19 Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. 20 Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. 21 De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun vlees.
 
Openbaring 20 1 Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. 2 Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. 3 Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. 4 Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias. 5 De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding.
6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.
7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. 9 Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. 10 En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.
 
Korte samenvatting: (H19) Jezus verschijnt vanuit de geopende hemel, het Beest (de antichrist) samen met ‘de koningen’ en hun troepen verzamelen zich om Jezus aan te vallen. Ze worden echter (zonder strijd) verslagen. Het Beest en de Leugenprofeet worden in de vuurpoel met brandende zwavel (de hel) gegooid.
(H20) Vanuit de hemel komt een engel die Satan pakt, Satan wordt geketend en opgesloten in ‘de diepte’. Hierdoor kan Satan de volken 1000 jaar lang niet verleiden. Tijdens deze 1000 jaar regeert Jezus met de gelovigen. Na 1000 jaar wordt satan losgelaten, hij verzamelt de volkeren om strijd te voeren tegen de gelovigen, maar wordt door vuur uit de hemel verslagen. Satan wordt in de poel van brandende zwavel gegooid. 
 
3. Verschillende verklaringen kort ingeleid
De grote vraag is: hoe moeten we dit uitleggen?
De verklaringen vallen in twee grote groepen uiteen:
 
1.       De Millenialisten
2.       De A-Millenialisten
 
3.1 De Millenialisten
De Millenialisten (millenium is Latijn voor 1000) (Ook wel Chiliasten genoemd, chili is Grieks voor 1000) geloven in een letterlijke vervulling van het Duizendjarig Rijk. Kortom, zij verwachten een aards Duizendjarig Rijk. Een vrederijk.
 
De Millenialisten zijn vervolgens weer in twee hoofdgroepen te onderscheiden.
A.      De Post-Millenialisten
B.       De Pre-Millenialisten
 
Post Millenialisten geloven dat Jezus na het Duizendjarig Rijk pas op aarde komt, en tijdens het Duizendjarig Rijk de aarde vanuit de hemel regeert. Kortom, op aarde is wel het vrederijk, maar Jezus zelf wordt niet op aarde gevonden.
 
Pre Millenialisten geloven dat Jezus weldegelijk voor het Duizendjarig Rijk naar de aarde komt, en daar tijdens het Duizendjarig Rijk aanwezig zal zijn.
Er zijn (uiteraard) meerdere vormen van uitleg binnen het Millenialisme, maar die laat ik hier onbesproken.
  3.2 De A-Millenialisten
De A-Millenialisten geloven niet dat er geen Duizendjarig Rijk is (zoals de naam doet vermoeden) maar in een geestelijke uitleg van het Duizendjarig Rijk. Zij verwachten dat Jezus de aarde wel regeert, maar dat dit niet direct zichtbaar is voor de ongelovigen. Op aarde is het geen vrederijk, maar de kerk en het geloof krijgen wel de kans om zich te verspreiden over de aarde.
 
De A-Millenialisten vallen uiteen in veel groepen die wat moeilijker bijeen te brengen zijn.
Zo zijn er A-Millenialisten die het Duizendjarig Rijk typeren als het rijk van de (Roomse) Kerk, sinds Constantijn de Grote (272-337 nChr). Sommige typeren het met plaatselijke realiseringen door de tijd, waar de vrede en de verdrukking tegelijkertijd op verschillende plaatsen plaatsvinden. Bv. In Europa is het nu vrede voor de kerk, terwijl in China de kerk verdrukt wordt.
 
3.3 De uitleg van de Profetieën van het Oude Testament
Millenialisten geloven dat het Duizendjarig Rijk niet alleen in Openbaring 20 vermeld staat, maar dat ook op veel andere plaatsen in de Bijbel over dit rijk geprofeteerd wordt, zonder dat het direct bij de naam wordt genoemd. Zo wordt er verwezen naar Jesaja 65 (onder andere)
 
Jesaja 65:25 Wolf en lam zullen samen weiden,
een leeuw en een rund eten beide stro
en een slang zal zich voeden met stof.
 
A-Millenialisten passen deze profetieën toe op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God zal (her)scheppen na de laatste overwinning, en die eeuwig (voor altijd) zal bestaan. (Let op, zowel de Millenialisten als de A-Millenialisten geloven in deze uiteindelijke nieuwe hemel en nieuwe aarde).
De vooringenomen positie wat betreft de uitleg van het Duizendjarig Rijk zal bij al deze profetieën (die ik later hoop te behandelen) bepalend zijn voor de uitleg van deze profetieën zelf. Een Millenialist zal deze profetieën vervuld zien worden in het Duizendjarig Rijk, terwijl A-Millenialisten deze vervuld zien worden op de Nieuwe Aarde. Daarom kunnen de profetieën door geen van beide partijen als argument worden gebruikt, en kunnen ze alleen achteraf gelezen worden binnen een bepaalde verklaring.
 
Lees verder.....


1. Inleiding
2. Verklaringen
3. Verleiding
4. Profetieën