1. Inleiding
2. Verklaringen
3. Verleiding
4. Profetieën
 
4. Het probleem van de verschillende verklaringen
 
4.1 Het probleem van de Millenialisten
Het grootste probleem van de Millenialisten is het probleem van de dubbele eindstrijd. Zowel in Openbaring 19 als in Openbaring 20 wordt het kwaad overwonnen. Hoe is het mogelijk dat de overwinning van Jezus Christus in Openbaring 19 niet volledig is? Hoe is het mogelijk dat Satan ondanks 1000 jaar paradijselijke vrede op aarde nog medestanders kan vinden op aarde en opnieuw een leger dat zo talrijk als het zand van de zee is kan samenbrengen? Het einde van Openbaring 19 lijkt een volledige overwinning te zijn. Alle tegenstanders worden gedood en de grootste tegenstanders worden zelfs direct in de hel gegooid.
De vraag is ook hoe er op aarde een paradijselijke vrede kan zijn als de schepping (nog) niet hersteld is. Hoe kunnen wolf en lam samen geweid worden als de wolf nog niet herschapen is, en dus nog zijn oude, vleesetende natuur heeft.
Er zijn verschillende verklaringen hiervoor. Uiteraard kan uitgelegd worden dat de aanwezigheid van Jezus Christus als Koning (op aarde of in de hemel) niets onmogelijk maakt. Dat het God zelf is die aanleiding geeft tot de korte loslating van Satan (na de 1000 jaar) en de rebellie dus niet voorkomt vanuit het onbeheersbaar zijn van Satan (en dus een overwinning van Jezus ten dele in Openbaring 19). Deze verklaringen geven m.i. geen bevredigend antwoord op de genoemde vragen.
 
4.2 Het problemen van de A-Millenialisten
A-Millenialisten zullen moeten uitleggen waarom in hun visie het Duizendjarig Rijk voor de wederkomst van Jezus Christus plaatsvindt, terwijl Openbaring 20 (Het Duizendjarig Rijk) toch na Openbaring 19 (De Wederkomst) in de Bijbel staat.
Ook is er een probleem voor de A-Millenialisten met de mensen die op de tronen zitten ten tijde van het Duizendjarig Rijk die ‘het Beest en zijn beeld niet aanbeden hebben en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand kregen’. In het A-Millenialisme komt de Antichrist namelijk na het Duizendjarig Rijk, terwijl de hier genoemde ‘martelaren’ ten tijde van de Antichrist regeren tijdens het Duizendjarig Rijk. Hoe kan iemand die ten tijde van de Antichrist gedood is regeren als martelaar voor de Antichrist gekomen is.
Ook hier zijn verklaringen voor gegeven door de A-Millenialisten, die gezocht worden in bv. de geestelijke/profetische aard van het visioen, waar geen tijds-chronologische concequenties uit getrokken mogen worden. Ook wordt gewezen op Johannes 4 waar de geest van de Antichrist wordt genoemd als al aanwezig zijnde in de wereld (terwijl de Antichrist zelf dus nog niet aanwezig is). En Openbaring 19 en 20 worden vaak als twee verschillende visioenen gezien (of twee verschillende delen van het visioen) die niet per sé chronologisch op elkaar hoeven te volgen. Ook deze verklaringen geven geen direct bevredigend antwoord.
   
4.3 Inleidende conclusie
Het lijkt mij duidelijk dat op basis van het bovenstaande geen van ‘beide’ partijen kan claimen een waterdichte argumentatie te hebben die hun visie ondersteunt. Behalve de bovenstaande ‘problemen’ zijn er tegen beide uitleggingen teksten en argumenten aan te voeren. Maar deze, m.i. meest fundamentele problemen, tonen aan dat het uitleggen van visioenen en profetieën enkel in bescheidenheid gedaan kan worden. Uitspraken als: “Wie de Bijbel een beetje kent begrijpt direct dat....” kunnen m.i. niet gedaan worden door mensen die ‘de Bijbel een beetje kennen.’
 
5. Het Duizendjarig Rijk is geestelijk
Na een poging gedaan te hebben om een objectieve inleiding te geven op het Duizendjarig Rijk en de problemen die te voorschijn komen bij het uitleggen van deze profetie, wil ik nu verder gaan met het uiteenzetten van mijn interpretatie. Daarbij wil ik er nogmaals op wijzen dat geen enkele visie, dus ook deze, een waterdichte argumentatie kan geven. Ik plaats deze uitleg dan ook in alle bescheidenheid en wordt graag daar gecorrigeerd waar dat nodig is!
 
5.1 De verhouding van Openbaring 19 en Openbaring 20
Het eerste A-Millenialistische probleem dat ik zojuist noemde is de verhouding van Openbaring 19 tot Openbaring 20. Is het inderdaad onvermijdbaar dat Openbaring 20 chronologisch volgt op Openbaring 19, en het Duizendjarig Rijk dus op de wederkomst?
Mijn antwoord is: Nee!
 
Het “Ik zag” waar hoofdstuk 20 mee begint kan duiden op een nieuw visioen, of ten minste op een nieuw onderdeel van het visioen dat Johannes ziet. De blik van Johannes wordt verplaatst van de overwinning van Jezus Christus op de Antichrist en zijn volgelingen naar iets totaal anders. Ik geloof dan ook dat Openbaring 19 en Openbaring 20 twee verschillende profetieën zijn, die wel samenhangen, maar niet chronologisch op elkaar volgen.
 
Het eerste dat opvalt is dat de hoofdpersonen van hfdst 19 en hfdstk 20 van elkaar verschillen.
In hfdstk 19 acteren de Antichrist, de koningen, Jezus Christus en zijn hemelse legermacht. In hfdst 20 acteren een engel, Satan, Gog en Magog en wordt de overwinning behaald door vuur uit de hemel. Hfdst 19 lijkt een meer aards toneel te zijn terwijl hfdstk 20 een geestelijk toneel is. Dat neemt niet weg dat er in beide visioenen geestelijke en aardse dingen te vinden zijn, maar alles lijkt er op dat hfdst 19 ons laat zien wat hier op aarde moet gebeuren terwijl hfdstk 20 laat zien wat er achter de schermen gebeurt. Een geestelijke blik op het onzichtbare.
In hfdstk 19 acteert de Antichrist, de aardse manifestatie van Satan. Jezus Christus, de aardse manifestatie van God, behaalt de overwinning op de Antichrist. De koningen van de aarde strijden samen met de Antichrist. In hfdstk 20 acteert Satan zelf, en wordt hij beteugeld door een engel. Beide zijn geestelijke machten. De volkeren die Satan vergadert zijn Gog en Magog, een geestelijke benaming van de goddeloosheid van de mens.
In beide hoofdstukken eindigt de strijd met de vernietiging van Satan of zijn aardse manifestatie, de Antichrist. In beide hoofdstukken worden beide in de poel van vuur en zwavel gegooid.
 
Hoofdstuk 19
Aards beeld
Jezus Christus overwint
Antichrist voert de strijd aan
Antichrist wordt verslagen
Antichrist geworpen in de hel
Hoofdstuk 20
Geestelijk beeld
Het vuur uit de hemel  overwint
Satan voert de strijd aan
Satan wordt verslagen
Satan geworpen in de hel
 
Tegelijkertijd zien we dat hfdstk 20 veel breder is dan hfdstk 19.
Er is geen equivalent van het Duizendjarig Rijk of de binding van Satan in hfdstk 19.
De vraag die nu opkomt is: vinden we een soortgelijke aardse/geestelijke dubbelslag eerder in Openbaring of de Bijbel? Wat opvalt als we door Openbaring lezen is dat nergens de Antichrist samen met Satan acteert. Wel wordt er genoemd dat de Antichrist zijn kracht van Satan krijgt. Het is duidelijk dat achter de aardse manifestatie, de Antichrist, de geestselijke macht van Satan zit.

 
In Openbaring 12 treedt Satan ook op. Hier wordt hij ‘De Draak’ genoemd. (Een van de namen die hij ook in hfdstk 20 krijgt). In dit hoofdstuk lezen we in grote lijnen de geestelijke achtergrond van de geboorte t/m de hemelvaart van Jezus.
 
Openbaring 12 1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. 2 Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. 3 Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 5 Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon.

Dat Jezus wordt bedoeld met de zoon die de vrouw baart is duidelijk uit de omschrijving: ‘die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden’, in Psalm 2:9 wordt deze omschrijving gegeven aan de Messias.
In een notendop lezen we hier het Evangelie. Uit het volk Israel wordt de Messias geboren, Satan probeert hem te vernietigen, maar de Messias wordt naar de hemel buiten het bereik van de Draak gevoerd.
Hier lezen we de geestelijke werkelijkheid achter de aardse werkelijkheid van Jezus’ rondwandeling. Het is onmogelijk om de geestelijke gebeurtenissen direct te koppelen aan aardse gebeurtenissen. Kruisiging en opstanding worden bv. niet genoemd in Openbaring 12.
 
In het vervolg van dit visioen lezen we dat de Draak achter de vrouw aangaat om haar te doden, maar ook zij wordt gered (de woestijn in). Vervolgens stort de Draak zich op het overige van haar nageslacht. Daar kunnen we de geestelijke achtergrond lezen van de vervolging van de Christenen. (Of dit alleen de Joden, alleen de christenen, of beide Joden en christenen betreft laat ik hier in het midden.)
 
Openbaring 12 6 De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.
  
Vervolgens trekt Michaël te strijde tegen De Draak. Michaël en zijn engelen strijden tegen De Draak en zijn engelen, en de laatste verliezen de strijd. Satan wordt uit de hemel geworpen.
 
Openbaring 12 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8 maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.
  
Uit de benoeming van Satan in vers 9 (‘De grote draak (...) de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd’) komt overeen met de benoeming in hoofdstuk 20 (‘de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd’). Ik denk dat we uit al het voorgaande kunnen concluderen dat hfdstk 12 en hfdstk 20 verschillende hoofdstukken van hetzelfde ‘verhaal’ zijn, namelijk het verhaal van de geestelijke werkelijkheid achter het aardse gebeuren.

 
Dit laatste blijkt temeer uit het vervolg van hfdstk 12.
 
Openbaring 12 10 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11 Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 12 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! (...)’
  
In dit indrukwekkende gedeelte lezen we van de vreugde die er in de hemel is over de overwinning op Satan! De stem in de hemel zegt dat ‘de redding, de macht en het koningschap van onze God’ werkelijkheid is geworden! We kunnen hier concluderen dat het Evangelie van Jezus Christus, de overwinning van hem op Golgotha, gevolgen heeft gehad! Achter de schermen zien we dat dit het Koninschap gevestigd heeft van God! (Jezus aardse optreden, in dit hoofdstuk geestelijk verwoord, heeft een geestelijk gevolg, het Koningschap van God breekt aan!).
Satan wordt uit de hemel geworpen. Voorheen was Satan aanwezig in de hemelse gewesten. We lezen dit duidelijk bij Job.
 
Job 1 6 Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder hen.
  
Maar nu is Satan uit de hemel geworpen. Het is onmogelijk om deze geestelijke uitwerping van Satan aan een aards gebeuren van Jezus kan worden gekoppeld. Dus bv. aan Jezus overwinning op Satan bij de verzoeking in de woestijn, of bij zijn opstanding uit de dood. Eerder kunnen we denk ik deze overwinning op Satan toeschrijven aan het complete optreden van Jezus op aarde. Zoals wij dit complete optreden ook kort weergegeven vinden in Openbaring 12, vanuit het geestelijke perspectief. Kortom, Jezus aardse optreden heeft een geestelijke kant, en geestelijke gevolgen voor Satan.
 
Maar dan vervolgt Openbaring 12:
 
Openbaring 12 12 ‘(...) Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’
  
Het geestelijke heeft invloed op het aardse. Satan is uit de hemel gezet en afgedaald naar de aarde en de zee. En de stem in de hemel roept een wee uit over de aarde en de zee, omdat Satan daar naartoe is afgedaald. Bovendien weet Satan dat hij weinig tijd heeft.


Het volgende hoofdstuk, hfdstk 13, is dan weer een ‘aards’ hoofdstuk. Maar hierin wordt duidelijk dat het geestelijke invloed heeft op het aardse. Uit De ‘aarde’ en de ‘zee’, waar een wee over uitgesproken is in hfdstk 12, komen twee beesten op:
 
Openbaring 13 1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen.
 
Openbaring 13 11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak.
  
De beide beesten zijn de Antichrist en de Leugenprofeet. De aardse manifestatie van Satan. In hfdstk 13 lezen over deze drie machten, die we samen betitelen als de onheilige drieëenheid. Een persiflage op God, door Satan. Over Satan lezen we in het ‘geestelijke’ hoofdstuk 12 dat hij is afgedaald tot de aarde en de zee. In het ‘aardse’ hoofdstuk 13 lezen we vervolgens dat hij zich vanuit de aarde en de zee manifesteert als de Antichrist en de Leugenprofeet. Het geestelijke en het aardse hebben met elkaar te maken, maar worden in de visioenen van Openbaring apart behandeld en niet door elkaar gehaald.
 
Vervolgens lezen we in hfdstk 13 over de grote verdrukking onder de Antichrist. De christenen worden vervolgd, de overige mensen aanbidden het Beest. De beschrijving in hfdstk 13 wijst m.i. direct op een algehele vervolging die niet vergeestelijkt kan worden. Alles wijst erop dat de woorden die over Satan gesproken worden in hfdstk 12 (‘Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft’) een urgente vervulling vindt in hfdstk 13 waar de Antichrist en de Leugenprofeet als beesten tekeer gaan.
 
Dan komt de vraag op, hoe komt het dat hfdstk 13 in de praktijk helemaal niet direct lijkt te volgen op hfdstk 12? Jezus is naar de hemel gevaren in de 1e eeuw van onze jaartelling, Satan is toen uit de hemel geworpen, op de aarde, toch wijst er niets op een algehele globale christen vervolging of aanbidding van het Beest.
Het antwoord op die vraag moet m.i. in hoofdstuk 20 gezocht worden.
Hoofdstuk 20 volgt op hoofdstuk 12, profetisch gezien. Nadat Satan op de aarde gegooid is (hdfstk 12) heeft hij het plan om direct het aardse Armageddon van hfdstk 13 en 19 te ontketenen. Direct wil hij zich manifesteren in Antichrist en Leugenprofeet. Direct wil hij de gelovigen vervolgen en vernietigen. Niet op een sluwe manier, maar in een totale oorlog tegen de christenheid.
Maar zo wil God het niet. God wil eerst dat het Evangelie van Jezus Christus de aarde rondgaat. Jezus zegt in Mattheus 24:
 
Mattheus 24 14 ‘Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.’
  
In de rede over het einde, van Jezus, geeft hij aan dat eerst het Evangelie voor alle volken als getuigenis verkondigd moet zijn, voordat het einde kan komen. Satans wil om de korte tijd die hij heeft direct te benutten is niet Gods plan. Daarom daalt er een engel uit de hemel Satan achterna. (Openbaring 20:1) die Satan grijpt, ketent en opsluit in de put.
Literair gezien volgt Openbaring 20 op Openbaring 19. Profetisch gezien volgt Openbaring 20 op Openbaring 12, en zijn Openbaring 13 en 19 het aardse gezichtspunt op de geestelijke werkelijkheid. Dat wil niet zeggen dat deze hoofdstukken symbolisch gezien moeten worden. Net zoals Jezus Christus de aardse manifestatie is van God, denk ik dat de Antichrist hier een letterlijke aardse manifestatie is van Satan. Maar voor hij zich kan manifesteren zal Satan eerst 1000 jaar gebonden zijn, een tijd waarin het Evangelie de wereld rond kan gaan.
 
5.2 Jezus en de binding van Satan
Wij lezen ook bij Jezus over de binding van Satan! Hij verbindt de komst van het Koninkrijk en de kracht om demonen uit te werpen aan het feit dat Satan gebonden is!
 
Mattheüs 12 22 Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was en niet kon spreken, en hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. 23 Alle omstanders stonden versteld en zeiden: ‘Zou híj de Zoon van David zijn?’ 24 Maar de Farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.’ 25 Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. 26 Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? 27 En als ik inderdaad door Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn! 28 Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. 29 Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven.
  
De farizeeën beschuldigen Jezus dat hij de kracht van Satan zelf krijgt om demonen uit te werpen. Jezus reageert door uit te leggen dat het koninkrijk van Satan niet verdeeld is in zichzelf maar dat ze wordt vernietigd door de komst van het Koninkrijk van God! Met een vergelijking leert hij de farizeeërs dat demonen uitgeworpen kunnen worden doordat de sterke (Satan) gebonden is (v29) en dat dit het teken is dat het Koninkrijk gekomen is. Mattheüs 12 is hét bewijs dat Satan al in de tijd van Jezus gebonden was/werd. De binding van Satan is voor Jezus niet toekomend, maar actueel!
 
5.3 Satan, het Beest, en de onderaardse diepte
In Openbaring 20 lezen we dat Satan in de ‘onderaardse diepte’ (de Abyss) wordt geworpen en vastgeketend. In heel Openbaring zien we vervolgens dat vanuit deze onderaardse diepte het kwaad van Satan komt. Bijvoorbeeld de opkomst van de Antichrist (Het Beest) in hoofdstk 11
 
Openbaring 11 7 Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden.
 
In Openbaring 11 wordt gesproken over de twee getuigen die door God gezonden zijn om te profeteren in Jeruzalem. Het Beest komt op uit de onderaardse diepte en en bindt de strijd met hen aan.
De opkomst van Het Beest is vanuit de onderaardse diepte. Hierin zie ik een parallel met Openbaring 20, waar de opkomst van Satan uit de onderaardse diepte directe gevolgen heeft. De komst en manifestatie van de Antichrist (hfdstk 11, 13 en 19) vindt niet plaats voor de binding van Satan in de onderaardse diepte maar komt voort uit de onderaardse diepte waar Satan in zit, en is een gevolg van zijn bevrijding uit deze diepte. De geestelijke bevrijding van Satan resulteert in de aardse opkomst van de Antichrist.
 
Als wij het over 'letterlijke' en/of 'geestelijke' vervullingen van profetiën hebben moeten we ons realiseren dat deze elkaar niet uitsluiten! Een profetie over het geestelijke kan letterlijk uitkomen! Maar dat wil niet zeggen dat het aards uit zal komen. Openbaring 19 en 20 zullen letterlijk uitkomen, Openbaring 19 in de aardse werkelijkheid, en daaraan gekoppeld Openbaring 20 in de geestelijke werkelijkheid. Maar we moeten deze beide werkelijkheden niet door elkaar halen. Een geestelijke uitleg is niet hetzelfde als een symbolische uitleg. Een symbool maakt gebruik van beelden. Zo wordt Satan 'de draak' genoemd. Dat wil niet zeggen dat Satan werkelijk een draak is. En er wordt in Openbaring gesproken over ruiters die schalen uitgieten over de wereld. Ik geloof niet dat de verklaring van die profetie is dat er letterlijk ruiters door de lucht zullen galopperen die de inhoud van een schaal zullen uitgieten over de aarde. De ruiters en hun schalen staan symbool voor de rampen die de aarde zullen treffen. Het verschil tussen letterlijk ken geestelijk is niet hetzelfde verschil als tussen letterlijk en symbolisch. Feitelijk sluiten een geestelijke en een letterlijke uitleg elkaar niet uit. Ik geloof dat Satan letterlijk gebonden (dus belemmerd wordt in zijn bewegingen) wordt (waar het beeld van de binding uiteraard symbolisch is). Maar dat dit een geestelijke gebeurtenis is. Niet een aardse gebeurtenis, zoals de komst van de Antichrist aards is. Als het over profetieën gaat moeten we m.i. onderscheid maken tussen letterlijk en symbolisch, en tussen aards en geestelijk. De profetieën van Openbaring 12, 13, 19 en 20 moeten dan volgens mij letterlijk genomen worden (afgezien van de gebruikte symboliek). Maar Openbaring 12 en 20 zullen plaatsvinden in de geestelijke werkelijkheid en Openbaring 13 en 19 in de aardse werkelijkheid. Openbaring 12 en 20 zijn (gedeeltelijk) de geestelijke kant van Openbaring 13 en 19.

Lees verder.....
   
1. Inleiding
2. Verklaringen
3. Verleiding
4. Profetieën