Reactie van Jelke van der Meer:
Ouranon is niet altijd enkelvoud. Zie Mat. 13:11 e.a. De context speelt hier een bepalende rol.

Antwoord:
Hartelijk dank voor uw toelichting.

In Mat 13:11 staat de genitief meervoud. Dat wordt geschreven als ouranoon (met o-mega). In Openbaring 21:1 staat de accusatief enkelvoud. Dat wordt geschreven als ouranon (met o-micron).

Mattheus 13:11 "Ouranoon", koninkrijk der hemelen (mv. gen) Openbaring 21:1 "Ouranon", een nieuwe hemel (ev. acc)

Ouranon is altijd enkelvoud, Ouranoon is altijd meervoud.


Reactie van Jelke van der Meer:
De "nieuwe aarde" van Jesaja en die van openbaringen zijn verschillende zaken. Wie dit door elkaar gooit komt onherroepelijk tot een verkeerde uitleg. Opvallend is wel dat in beide gevallen er gerichten van God voorafgaan aan een nieuwe hemel (let op: enkelvoud!!) en een nieuwe aarde. In Openbaringen is sprake van nieuwe hemelen (meervoud) en een nieuwe aarde. In het eerste geval wordt alleen de aarde en de (zichtbare) hemel gereinigd. In het tweede geval wordt heel de kosmos gezuiverd en kan ook het kwade niet meer bestaan. Vandaar dat in het komende Rijk de Satan en zijn trawanten weer invloed over de mensen krijgen. Dan zal de Antichrist op Gods troon in Jeruzalem zitten en pas dan komt Jezus Messias met gerichten om zijn koninkrijk op te richten. Degenen die geschikt bevonden zullen worden voor dat koninkrijk zullen niet meer huwen en niet meer sterven, want ze hebben onvergankelijkheid aangedaan. De valse leer dat de (gelovige) mens na zijn dood naar de hemel gaat heeft helaas het zicht op Gods koninkrijk vertroebeld.

Antwoord:
Waar in Openbaring wordt er over 'hemelen' gesproken? In Op21:1 staat: "Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde." Grieks: ouranon (ev) en niet ouranoi (mv) zoals in mat 3:16)


Reactie van Jelke van der Meer:
Laten we er vooral geen strijdpunt van maken. Vertalen van de oorspronkelijke bijbelse geschriften is al moeilijk genoeg. Bovendien kunnen we niet over de allereerste grondteksten beschikken, omdat die (tot nu toe) nooit zijn gevonden. Daarom blijft bijbeluitleg ook altijd een beetje afhankelijk van een visie. Ook de vroegere bijbelvertalers zijn hier niet aan ontkomen. M.i. moeten we daarom ook altijd open staan voor nieuwe inzichten. Mijn overtuiging is dat de bijbel in zijn oorsprong voor 95 procent joodse geschriften zijn welke ook voor joden zijn bestemd. Iedere toeeigening gedurende de laatste 2000 jaar door ons heidenen loopt steeds uit op een verkeerde uitleg. De beloften aan Israel zullen vervuld worden in het Koninkrijk Gods waar o.a. Jes. 65 over spreekt. Gedurende dit rijk zal Jezus Messias NIET aanwezig zijn. God zal eerst ideale omstandigheden scheppen waarin de mens geen enkele reden meer heeft om zijn doel te missen. Vanuit Jeruzalem zullen alle volken kennis nemen van de aanwezigheid des Heren. Omdat veel mensen de Here uit het "nieuwe testament" op een lijn zetten met de Here uit de profetien, ontstaat er een m.i. verkeerde toekomstverwachting. Dit komt mede door de dwaalleer van de drieeenheid. Resumerend mijn visie: Op korte termijn komt eerst het aan Israel beloofde koninkrijk (het herstel van Gods Volk), de zogenaamde opwarming van de aarde is hier al een voorteken van. Dit koninkrijk zal een paradijselijke sfeer kenmerken. Helaas zal er aan het einde van dit koninkrijk toch weer een afval van het geloof ontstaan. Dan, aan het einde van "deze eeuw" komt de parousia van Jezus Messias zoals in het boek openbaringen beschreven. De huidige kerken en instellingen van mensen spelen hierbij geen enkele rol. Zij berusten enkel en alleen op heidense afgoderij vermengd met enige bijbelse uitspraken. Ik dank u voor de geboden ruimte en uw antwoorden.